VERDIER & MÅL

KORT FORTALT HVA BIF ER
 
VELKOMMEN!

På denne siden finner man stillingsbeskrivelser til alle faste stillinger i byggingeniørenes Linjeforening, Hovedstyret består av ni ordinære medlemmer, og opp til ni ikke-ordinære medlemmer. Hovedstyrets ordinære medlemmer blir valgt inn til sine poster ved den årlige generalforsamlingen. De ikke ordinære medlemmene blir utvalgt av medlemsmassen til foreningen, da ofte også ved generalforsamlingen.

LEDER

Leder er linjeforeningens øverste tillitsvalgte og står til enhver tid som ansvarlig for foreningens arbeid som en helhet. Lederen er foreningens ansikt utad og opprettholder kontakt med andre linjeforeninger, og det teknisk-naturvitenskaplige fakultet. Leder har sammen med nestleder ansvar for at det kalles inn til jevnlige styremøter og at det avholdes generalforsamling etter vedtektene. Leder skal være tilstede på Studieturgruppens møter.

NESTLEDER

Nestleder av BIF er styrelederens høyre hånd og i fravær stedfortreder. Nestlederen har det overordnede ansvaret for oppfølging av de andre underliggende stillingene. Nestleder har ansvar for at styremøtene protokollføres, at foreningens dokumenter og arkiver vedlikeholdes, her hviler også ansvaret for at  det til en hver tid finnes et oppdatert medlemsregister over foreningens medlemmer, et register som også inkluderer æres- og livstidsmedlemmer.

ØKONOMIANSVARLIG

Den økonomiansvarlige styrer over BIFs økonomiske disposisjoner. Etter vedtektene §X har den ansvarlige følgende arbeidsområder:

  1. Rapportering til styre og ledelse i foreningen.

  2. Kontroll over forbruk og lønnsomhet.

  3. Sørge for at en sikkerhetsmargin på 5000 kroner alltid er på konto, hvor marginen kun kan overskrides ved alminnelig flertall i styret.

  4. Utarbeiding av budsjetter.

  5. Føring av årsregnskap.

Den ansvarlige budsjetterer også enkeltarrangement, samt holder orden i godtgjørelser og utlegg.

BEDRIFTSANSVARLIG

Kontakten er leder for Bedriftsgruppen og dens virksomhet. Kontakten og gruppen skal til enhver tid tilstrebe å avtale med næringsliv og industri slik at foreningen kan avholde jevnlige bedriftspresentasjoner. Kontakten er ansvarlig for foreningens sponsoravtaler. Bedriftsgruppen som en helhet har da også som jobb å kontakte og kommunisere med virkende og potensielle sponsorer. Her vil oppgaver som å gi råd og meninger angående alt innenfor sponsing, skape strategier for å hente og beholde sponsorer, og å dra på møter med aktuelle sponsorer være ekstremt viktig. Bedriftsgruppen jobber i et team på fire. 

PUBLIC RELATIONS ANSVARLIG

Den ansvarlige er leder for PR-Gruppen og dens virksomhet. Hovedoppgaven er å skape oppmerksomhet og engasjement rundt BIF sin virksomhet, finne kreative og effektive måter å reklamere for BIF sine arrangement og være nytenkende innen promoteringsfeltet. Den ansvarlige har overordnet ansvar for sosiale medier hvor foreningen er tilstede (alltid når et bilde postes på instragram skal det deles med facebooksiden) og er ansvarlig for den offisielle nettsiden, og at den er oppdatert med jevne mellomrom. Gruppen skal lage plakater/flyers til arrangementer, bedriftspresentasjoner, eller plakater/flyers med budskap linjeforeningen vil få fram til byggingienørene. PR har ansvar for design og bestilling av gensere, rollups og andre PRartikler når sponsorer skiftes ut. Øvrig skal gruppen ta bilder på arrangementene, informere foreningens medlemmer om kommende arrangement og bistå styret i markedsføringsarbeid. PR- ansvarlig har kun ansvaret for at følgene ting skjer, og må ikke gjøre alt selv. PR ansvarlig skal fordele de ulike oppgavene utover i PR gruppen! 

FUNKSJONÆRANSVARLIG

Den ansvarlige er leder for Funksjonærgruppen(BIF’s Venner), og BIF I.L og deres virksomhet. Funksjonærgruppens virksomhet er bestemt i vedtektene: 


Funksjonærgruppen er en gruppe bestående av uvalgte frivillige medlemmer fra bygg, jfr. §.X og §X, som melder seg eller blir vervet av lederen for gruppen. Det blir ført en liste over hvem som ønsker å være med. Listen blir ajourholdt da også i henhold til hvem som faktisk har hjulpet til når det har vært behov. Som de øvrige gruppene har funksjonærgruppen tilsammen en stemme i styret, som de avgjør internt. Lederen representerer gruppens interesser ved avstemninger. Det er kun leder som har møte- og talerett i styremøter, med unntak jfr. §8.8.

  1. Funksjonærene er frivillige og bestemmer selv når de vil være med.

  2. Det vil kunne bli gitt frynsegoder til de som har vært aktive.

Funksjonæransvarlig har også overoppsyn av Byggingeniørenes Linjeforening sitt Idrettslag og hvordan gruppens profil skal være utad. 
 

ARRANGEMENT ANSVARLIG

Den ansvarlige er leder for Arrangementgruppen. Den ansvarlige jobber for å arrangere sosiale sammenkomster som fadderuken og enkeltfester for BIF. Han/hun har det overordnede ansvaret for komitéer utnevnt av hovedstyret som har sosial art.  Har også kontakt og samarbeid med arrangementansvarlig fra andre linjeforeninger. 

STUDENTKONTAKTENE

Foreningen har to studentkontakter, en for vært institutt vi er tilknyttet(Konstruksjoner og Materialer, samt Industriell Økonomi, Risikostyring og Planlegging). Studentkontaktenes oppgave er å skape samhold, gjennom å være et bindeledd mellom studentene, faste lærerkrefter ved fakultetet, foreningen som en helhet og styret. Dette utføres blant annet ved at studentkontakten sitter i sitt respektive instituttstyre. Studentkontaktene er foreningens kontaktpersoner når det kommer til sosialt-, faglig-, og arbeids-rettede spørsmål. På sosiale tilstelninger er studentkontaktenes rolle å informere om foreningens arbeid, og å rekruttere til linjene, foreningen og funksjonærgruppen. 

Nettansvarlig: BIF PR

© 2020
BYGGINGENIØRENES LINJEFORENING

Org. nr.: 995 411 318

  • instagram-new-logo
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon